KURAN-I KERİM'DE MÜMİNLERİN ÖZELLİKLERİ

(1/1)

Ebu Muhammed Katade:
KURAN-I KERİM'DE MÜMİNLERİN ÖZELLİKLERİ
İnsanın yaratılışı ALLAH'a kul olma üzerine kuruludur. İnsanlar, sonsuz ihtiyaç ve isteklerini kendi başlarına karşılamaları mümkün olmadığı için, yaratılıştan ALLAH'a muhtaç durumdadırlar. Bunun şuuruna varan ve ALLAH'ın iman nasip ettiği insanlar, ALLAH'ı "Rabb" (eğitici, yol gösterici, kural koyucu) olarak kabul ederler. Kuran-ı Kerim'de müminler olarak tarif edilen bu insanlar, hayatları boyunca O'nun koyduğu kurallara göre yaşarlar,
.
Müminlerin Kuran-ı Kerim'de sayılan vasıflarının belli başlılarını şöyle sıralayabiliriz:
Müminler ancak: ALLAH anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine ALLAH'ın âyetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. (Enfal/2)
Müminler ancak ALLAH'a kulluk ederler. O'ndan başka zihinlerinde ilahlaştırdıkları hiçbir varlık yoktur. (Yusuf Suresi, 104; Fatiha Suresi, 1-7; Nisa Suresi, 36)
ALLAH'tan korkup-sakınırlar. ALLAH'ın yasakladığı veya rızasına aykırı olan bir şeyi yapmaktan çok çekinirler. (Ali İmran Suresi, 102; Yasin Suresi, 11; Tegabün Suresi, 15-16; Zümer Suresi, 23)
Yalnızca ALLAH'a güvenirler. Bu güven, hiç kimseden bir destek ve yardım ummadan, inkarcılara karşı cesurca meydan okumalarından anlaşılır. (Bakara Suresi, 249; Tevbe Suresi, 25-26)
ALLAH'tan başka hiç kimseden korkmazlar. (Azhab Suresi, 39)
ALLAH'a şükrederler. Bu nedenle ekonomik yönden darlıkta ya da bollukta olmaları onlara her hangi bir üzüntü ya da böbürlenme vermez. (Bakara Suresi, 172; İsra Suresi, 3; İbrahim Suresi, 7)
Kesin bilgiyle iman etmişlerdir. Girdikleri yoldan dönmek gibi bir düşünceye asla kapılmazlar. Her gün daha şevkli ve heyecanlı biçimde hizmetlerini sürdürürler. (Hucurat Suresi, 15; Bakara Suresi, 4)
Kuran'a kuvvetle bağlıdırlar. Tüm hareketlerini Kuran'a göre düzenlerler. Kuran'a göre yanlış olduğunu gördükleri bir tavırdan hemen vazgeçerler. (Araf Suresi, 170; Maide Suresi, 49; Bakara Suresi, 121)
Sürekli ALLAH'ı anarlar. ALLAH'tan kopuk ve ayrı kalmaz, sürekli ALLAH'ı hatırda tutarlar. (Ali İmran Suresi, 191; Rad Suresi, 28; Nur Suresi, 37; Araf Suresi, 205; Ankebut Suresi, 45)
ALLAH karşısında acizliklerini bilirler. Mütevazidirler. (Ancak bu, insanlara karşı aciz görünmek ve ezik tavırlar sergilemek demek değildir.) (Bakara Suresi, 286; Araf Suresi, 188)
Her şeyin ALLAH'tan olduğunu bilirler. Bu nedenle hiçbir olay karşısında telaşa kapılmaz, her zaman serinkanlı ve rahat davranırlar. (Tevbe Suresi, 51; Tegabün Suresi, 11; Yunus Suresi, 49; Hadid Suresi, 22)
Ahirete yönelmişler, asıl hedef olarak ahireti belirlemişlerdir. Ancak dünya nimetlerinden de faydalanır, dünyada da cennet ortamının bir benzerini oluşturmaya çalışırlar. (Nisa Suresi, 74; Sad Suresi, 46; Araf Suresi, 31-32)
Sadece ALLAH'ı ve müminleri dost ve sırdaş edinirler. (Maide Suresi, 55-56; Mücadele Suresi, 22)
Müminler tüm güçleriyle ALLAH adına cihad ederler. İnkarcılara, özellikle inkarcıların önde gelenlerine karşı büyük bir  savaşı verirler. Hiç yılmadan ve gevşemeden mücadelelerini sürdürürler. (Enfal Suresi, 39; Hac Suresi, 78; Hucurat Suresi, 15; Tevbe Suresi, 12)
Hakkı söylemekten çekinmezler. İnsanlardan dolayı gerçeği açıklamaktan geri kalmazlar. İnkar edenlerin haklarında söylediklerine, alay ve saldırılarına aldırmazlar. (Maide Suresi, 54; Maide, 67; Araf Suresi, 2)
Dini yaymak için her meşru yolu dener, çeşitli biçimlerde insanları ALLAH'ın dinine davet ederler. (Nuh Suresi, 5-9)
Akıl sahibidirler. Her an ibadet bilincinde olduklarından sürekli dikkatli ve uyanıktırlar. Devamlı olarak müminleri ve dinin lehine eylemler yaparlar. (Mümin Suresi, 54; Zümer Suresi, 18)
Baskıcı değillerdir. Merhametli ve yumuşak huyludurlar. (Nahl Suresi, 125; Tevbe Suresi, 128; Hud, 75)
Öfkelerine kapılmazlar, hoşgörülü ve bağışlayıcıdırlar. (Ali İmran Suresi, 134; Araf Suresi, 199; Şura Suresi, 40-43)
Güvenilir insanlardır. Son derece güçlü bir kişilik sergiler, etraflarına da güven telkin ederler. (Duhan Suresi, 17-18; Tekvir Suresi, 19-21; Maide Suresi, 12; Nahl Suresi, 120)
Büyücülük ve delilikle suçlanırlar. (A'raf Suresi, 132; Yunus Suresi, 2; Sad Suresi, 4; Hicr Suresi, 6; Kamer Suresi, 9)
Baskı ve zulüm görürler. (Şuara Suresi, 49; Şuara Suresi, 167; Ankebut Suresi, 24; Yasin Suresi, 18; İbrahim Suresi, 6; Neml Suresi, 49; Hud Suresi, 91; Neml Suresi, 56)
Zorluklara katlanırlar. (Al-i İmran Suresi, 142; Ankebut Suresi, 2-3; Bakara Suresi, 214; Al-i İmran Suresi, 146; Ahzap Suresi, 48; Bakara Suresi, 156; Al-i İmran Suresi, 195; MUHAMMED Suresi, 31; En'am Suresi, 34)
Zulümden ve öldürülmekten korkmazlar. (Tevbe Suresi, 111; Al-i İmran Suresi, 173; Şuara Suresi, 49-50; Saffat Suresi, 97-99; Al-i İmran Suresi, 156; Al-i İmran Suresi, 169-171; Nisa Suresi, 74; Al-i İmran Suresi, 157-158)
İnkarcıların saldırı ve tuzaklarıyla karşılaşır, alaya alınırlar. (Bakara Suresi, 14; Bakara Suresi, 212)
ALLAH'ın koruması altındadırlar. Aleyhlerinde kurulan tüm tuzaklar boşa çıkar. ALLAH, onları tüm iftira ve tuzaklara karşı koruyarak, onları galip kılar. (Ali İmran Suresi, 120; İbrahim Suresi, 46; Enfal Suresi, 30; Nahl Suresi, 26; Yusuf Suresi, 34; Hac Suresi, 38; Maide Suresi, 42; Al-i İmran Suresi, 110-111; Maide Suresi, 105; Nisa Suresi, 141)
Münafıklara karşı cihad eder, münafık karakterlileri aralarından ayırırlar. (Tevbe Suresi, 123; Tevbe Suresi, 83, 95)
İnkarcılara karşı tedbirlidirler. (Nisa Suresi, 71; Yusuf Suresi, 67; Nisa Suresi, 102)
Müminler Şeytan'ı ve yandaşlarını düşman edinmişlerdir. (Fatır Suresi, 6; Zuhruf Suresi, 62; Mümtehine Suresi, 1; Nisa Suresi, 101; Maide Suresi, 82)
İnkarcıların zorbalıklarına engel olurlar. (Ahzab Suresi, 60-62; Haşr Suresi, 6; Tevbe Suresi, 14-15; Tevbe Suresi, 52)
İnkarcılara tuzak kurarlar. (Yusuf Suresi, 70-76; Enbiya Suresi, 62-67; Saffat Suresi, 85-90; Ali İmran Suresi, 121)
Münafıkları cezalandırırlar. (Tevbe Suresi, 66; Tevbe Suresi, 49-52)
İnkarcıların kalplerine korku salarlar. (Müddesir Suresi, 49-51; Haşr Suresi, 13)
Birbirlerine danışarak, (istişare ile) hareket ederler. (Şura Suresi, 38)
İman etmeyenlerin gösterişli yaşantısına özenmezler. (Kehf Suresi, 28; Tevbe Suresi, 55; Taha Suresi, 131)
Zenginlik ve mevkiden etkilenmezler. (Hac Suresi, 41; Kasas Suresi, 79-80; Nahl Suresi, 123)
İbadetlere titizlik gösterir, namaz, oruç ve benzeri ibadetleri dikkatle yerine getirirler. (Bakara Suresi, 238; Enfal Suresi, 3) (Müminun Suresi, 1-2)
Çoğunluğa değil, ALLAH'ın verdiği ilahi emirlere uyarlar. (Enam Suresi, 116)
ALLAH'a yakınlaşmak, örnek ve önder bir mümin olmak için gayret sarfederler. (Maide Suresi, 35; Fatır Suresi, 32; Vakıa Suresi, 10-14; Furkan Suresi, 74)
Mümin oldukları yüzlerinden belli olur. ALLAH, yüzlerinde imanın getirdiği tevazu, sevgi ve teslimiyeti belli eden bir "secde izi" vardır (Fetih Suresi, 29)
Şeytan'ın etkisine girmezler. (A'raf Suresi, 201; Hicr Suresi, 39-42; Nahl Suresi, 98-99)
Atalarına körü körüne uymazlar. Geleneklere göre değil, Kuran'a göre hareket ederler. (İbrahim Suresi, 10; Hud Suresi, 62; Hud Suresi, 109)
Kadınların ezilmesine göz yummazlar. (Nuh Suresi r, 4; Talak Suresi, 6; Bakara Suresi, 241; Bakara Suresi, 231; Nisa Suresi, 19)
İsraftan kaçınırlar. (Enam Suresi, 141; Furkan Suresi, 67)
İffetli davranırlar ve ALLAH'ın istediği şekilde evlenirler. (Müminun Suresi, 5-6; Nur Suresi, 30; Bakara Suresi, 221; Nur Suresi, 3; Nur Suresi, 26; Maide Suresi, 5; Mümtehine Suresi, 10)
Dinde aşırılığa kaçmazlar. (Bakara Suresi, 143; Nisa Suresi, 171)
Fedakardılar. (İnsan Suresi, 8; Al-i İmran Suresi, 92; Al-i İmran Suresi, 134; Tevbe Suresi, 92)
Temizliğe dikkat ederler. (Bakara Suresi, 125; Bakara Suresi, 168; Müddessir Suresi, 1-5)
Müminlerin arkasından konuşmaz, kusurlarını araştırmazlar. (Hucurat Suresi, 12)
Hasetten kaçınırlar. (Nisa Suresi, 128)
Yalnız ALLAHın emrettiği şekilde giyinirler, İffetlerini korurlar  (Nisa 31) (Müminun 5)
ALLAH'tan bağışlanma dileyenlerdir. (Bakara Suresi, 286; Al-i İmran Suresi, 16-17; Al-i İmran Suresi, 147; Al-i İmran Suresi, 193; Haşr Suresi, 10; Nuh Suresi, 28)
Tağuta asla kulluk etmezler (Nisa, Zümer, Bakara)
Ey iman edenler, ALLAH'tan nasıl korkup-sakınmak gerekiyorsa öylece korkup-sakının ve siz, ancak Müslüman olarak can verin (Al-i İmran Suresi, 102)
Gece-boyunca da pek az uyurlar. Onlar, seher vakitlerinde istiğfar ederler. Mallarından Yoksullar için harcarlar. Ahirete de kesin inanırlar.  (Zariyat Suresi, 17-20)

Rabbim bu özellikleri üzerinde toplayanlardan eylesin inş.
 amin

Navigasyon

[0] Mesajlar